Znajdź produkt

Generic selectors
tylko dokładne dopasowania
szukaj tytułu
szukaj zawartości
Search in posts
szukaj strony
project
filtry kategorii

KLEJ DO WEŁNY KW

ID: T060739

 

ZASTOSOWANIE
Do przyklejania płyt izolacyjnych z wełny mineralnej i zatapiania siatki zbrojącej w bezspoinowych systemach ociepleń.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

RODZAJ PODŁOŻA
Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne. Mury: z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego i inne, powierzchnie betonowe, warstwa wełny mineralnej w systemie ociepleń.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
• Dla przyklejania płyt z wełny mineralnej.
Powierzchnia podłoża powinna być sucha, czysta, trwała i nośna. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Tynki osypliwe, popękane i „głuche” usunąć, szczeliny rozkuć. Małe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą, np. Prefix ZW, na większe płaszczyzny nałożyć odpowiedni tynk cementowo-wapienny. Mocne tynki oczyścić z łuszczących się warstw malarskich i zanieczyszczeń. Powierzchnie oczyścić z kurzu. Podłoże słabe zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Jeżeli zachodzi potrzeba zmniejszenia chłonności podłoża, zastosować odpowiednio rozcieńczony grunt podtynkowy – koncentrat. W celu zwiększenia przyczepności do bardzo gładkich, nienasiąkliwych powierzchni betonowych, można zastosować odpowiedni grunt kontaktowy na podłoża betonowe.
• Dla zatapiania siatki na płytach z wełny mineralnej.
Powierzchnia wełny mineralnej powinna być czysta, trwała i nośna. Ewentualne szczeliny między płytami wypełnić odpowiednio dociętymi paskami wełny. Powierzchnię płyt przeszpachlować cienką warstwą kleju i zaczekać do wstępnego związania.

SPOSÓB UŻYCIA
Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Klej należy zużyć w ciągu 1,5 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia kleju w tym czasie należy go ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy kleju: przyczepność do podłoża, wytrzymałość na odrywanie, czas wiązania. Wełnę mineralną przed przyklejaniem przeszpachlować cienką warstwą kleju wcierając go w powierzchnię płyty.
• Przyklejanie płyt z wełny mineralnej
Klej można nakładać na płytę z wełny mineralnej kielnią w formie placków i pasma obwodowego, zwracając uwagę, aby po dociśnięciu pokrywał co najmniej 60% powierzchni płyty. Klej można także nakładać przy pomocy pacy zębatej cienką warstwą na całą powierzchnię. W przypadku użycia wełny lamelowej klej nanosić zawsze na całą powierzchnię. Płyty przykładać do ściany lekko je dociskając. Po przyklejeniu płyt w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać zmiany ich położenia. Czynność przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od nałożenia kleju na podłoże. Do mocowania płyt za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić najwcześniej po 1 dniu, a do zatapiania siatki po 3 dniach od przyklejenia płyt.

• Zatapianie siatki
Na przyklejone płyty nałożyć i rozprowadzić klej za pomocą kielni i pacy stalowej a następnie wyrównać pacą zębatą. Nałożyć siatkę i wciskać ją gładką stroną pacy w warstwę kleju tak, aby siatka nie była widoczna. W razie potrzeby nanieść dodatkową warstwę kleju. Grubość warstwy zbrojonej (kleju z zatopioną siatką) powinna wynosić około 3 mm. Ewentualne nierówności powierzchni można po przeschnięciu ponownie przeszpachlować lub zeszlifować papierem ściernym. Po całkowitym wyschnięciu kleju (po minimum 2 dniach) można przystąpić do nałożenia odpowiedniego.

DANE TECHNICZNE
Dane techniczne odnoszą się do temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej powietrza (60±5)%.
Skład: mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek
Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3
Właściwa ilość wody: od 5 do 6 litrów na 25 kg suchej mieszanki
Czas zdolności do przyklejania: 20 minut od nałożenia kleju na podłoże
Czas zużycia: ok. 1,5 godziny od wymieszania z wodą
Przyczepność do betonu: ≥ 0,25 MPa
Przyczepność do wełny mineralnej: ≥ 0,08 MPa lub zniszczenie w wełnie mineralnej
Wydajność: ok. 20 dm3 z 25 kg

ZUŻYCIE
• od 4,5 do 5,5 kg/m2 przy klejeniu płyt
• od 5 do 6 kg/m2 przy zatapianiu siatki

WARUNKI WYKONANIA
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do kleju nie dodawać żadnych substancji. Świeżo wbudowane warstwy chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

PRZECHOWYWANIE
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania

UWAGI
W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Produkt działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

ZALECENIA OGÓLNE
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. Szczegóły dotyczące klejenia płyt izolacyjnych, sposobu ocieplania ścian zawarte są w instrukcjach ITB oraz karcie technicznej.

 

Produkty Prefix dostępne w oddziałach SIG lub w e-sklep: sig.pl.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ